Warunki użytkowania

1.Przedmiotem świadczenia jest dostarczenie zamówionych przez Usługobiorcę treści

cyfrowych w postaci dostępu do portalu www.pl.appbox.click („Usługa”). Treści te

nie są zapisane na nośniku materialnym. Usługa stanowi tzw. „dodatkowe świadczenie” w

rozumieniu art. 64 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.


2. Usługodawca będzie porozumiewał się z użytkownikiem mającym status konsumenta w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta

(„Usługobiorca”) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. telefonu

komórkowego), w szczególności za pomocą wiadomości SMS/MMS, w tym wiadomości

stanowiących usługi o podwyższonej opłacie w rozumieniu art. 64 ustawy Prawo

telekomunikacyjne.


3. Usługę świadczy – w zakresie „dodatkowego świadczenia” - Mobistream OU, ,

siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru przedsiębiorców, pod nr Reg.№ 14146991,


4. Adres Usługodawcy Punane tn 56, Lasnamae, Tallin, Estonia.


5. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: pl@mobistream.eu.


6. Usługa jest odpłatna. Cena Usługi płatna przez Usługobiorcę wynosi 12 zł brutto za

każdą otrzymaną przez Usługobiorcę wiadomość. Usługa obejmuje otrzymywanie 3

wiadomości na tydzień, które będą wysyłane planowo w każdy poniedziałek, środę i

piątek o godz. 15:30. Dodatkowo po rejestracji w Usłudze Usługobiorca otrzyma jedną

płatną wiadomość, w cenie 12 zł brutto.


7. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy

nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

Koszt otrzymywanych wiadomości nie obejmuje kosztów za transmisję danych WAP,

GPRS, UMTS, które są naliczane zgodnie z taryfą danego operatora sieci komórkowej.


8. Usługobiorca płaci za korzystanie z Usługi bezgotówkowo, poprzez doliczanie kosztu

Usługi do rachunku telefonicznego u swojego operatora telekomunikacyjnego. W

przypadku Usług świadczonych dla Usługobiorców korzystających z usług przedpłaconych

(tzw. „prepaid”), opłata jest uiszczana wraz z otrzymaniem zamówionej Usługi poprzez

odliczenie jej wartości od salda konta prepaid posiadanego przez Usługobiorcę u

operatora telekomunikacyjnego. Termin zapłaty rachunku telefonicznego, zasilenia konta

prepaid jak również sposoby ich opłacenia, wynikają z umowy o usługi telekomunikacyjne

zawieranej między Usługobiorcą a operatorem telekomunikacyjnym, z usług którego

korzysta w związku z Usługą.


9. Treści te będą wysyłane planowo 3 razy w tygodniu. Terminy te mogą ulec zmianie z przyczyn

niezależnych od Usługodawcy np. w razie zaistnienia problemów technicznych po stronie

operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Usługobiorca. Z uwagi na brak

możliwości zwrotu treści cyfrowych, realizacja Usługi rozpocznie się niezwłocznie po

zawarciu umowy pod warunkiem udzielenia przez Usługobiorcę zgody na rozpoczęcie

spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W braku takiej

zgody realizacja Usługi rozpocznie się niezwłocznie po upływie terminu do odstąpienia od

umowy o ile Usługobiorca w międzyczasie od niej nie odstąpił. Wyrażenie zgody, o której

mowa powyżej oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę.


10. Reklamacje można kierować drogą: wiadomości poczty elektronicznej na adres

pl@mobistream.eu w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00. Termin

rozpatrzenia reklamacji wynosi 5 dni roboczych od dnia jej wpływu do Usługodawcy.

Termin ten może ulec zmianie jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne okaże się

uzyskanie informacji od operatorów telekomunikacyjnych lub podmiotów

współpracujących z Usługodawcą przy świadczeniu Usługi albo też dodatkowych

informacji od Usługobiorcy. Usługodawca może domagać się od wnoszącego reklamację

podania dodatkowych informacji o ile są one niezbędne do rozpatrzenia tej reklamacji. W

takim przypadku czasu oczekiwania na podanie takich dodatkowych informacji nie

uwzględnia się w czasie rozpatrywania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji

Usługobiorca zostanie poinformowany pisemnie, drogą wiadomości poczty elektronicznej

lub telefonicznie. Negatywne rozpatrzenie reklamacji wymaga uzasadnienia.


11. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek

przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy polega na

złożeniu przez Usługobiorcę na adres Punane tn 56, Lasnamae, Tallin, Estonia

jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można przy tym skorzystać z

wzoru takiego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014

r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z tego wzoru nie jest jednak obowiązkowe. Aby

zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o takim

odstąpieniu przed upływem terminu do tego odstąpienia.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy

wszyst